HomePrivacy

Privacy

Sinds 1 september 2001 geeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is ook van toepassing op eventuele gegevens die worden verzameld via de website van de Zweedse Klassieker Club.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan: een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, danwel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, een adres of e-mailadres.

Hoe gaat de Zweedse Klassieker Club om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt: uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Meer informatie?

U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of wilt u deze wijzigen, neem contact op via info@zweedseklassiekerclub.nl.


WordPress website gemaakt door Boon Webdesign